Szolgáltatási Feltételek
SZEK.org webshop minősítő rendszer

 

Jelen Szolgáltatási Feltételek dokumentum tartalmazza a veddaneten.hu weboldal (a „Honlap”) alatt elérhető, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület („Szolgáltató”) mint szolgáltató által a felhasználóinak („Felhasználó”) nyújtott webshop minősítő rendszer szolgáltatás („a Szolgáltatás”) felhasználásának feltételeit.

Jelen Szolgáltatási Feltételek kifejezetten a webshop minősítő rendszerben történő minősítésszerzésre és a minősítési rendszer működésére vonatkozik. A Szolgáltatási Feltételekben nem rendezett kérdésekben, valamint a Honlap egyéb szolgáltatásaira a Honlap Felhasználási Feltételei irányadók.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Szolgáltatási Feltételeket! A Szolgáltatás igénybe vételével, a minősítési folyamat megkezdésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen Szolgáltatási Feltételeket.

 

1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület
Székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35.
Elektronikus levélcím: titkar@szek.org
Nyilvántartási szám: 11698/2010
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 18120402-2-43
Számlavezető pénzintézet: FHB Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06007344-40010018

 

 

2. A Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltatás keretében a Felhasználó regisztrálhatja az általa működtetett webáruházat a Szolgáltató által működtetett minősítési rendszerben, és a rendszerben minősítést szerezhet. Ennek keretében a Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Feltételekben meghatározott eljárásban felülvizsgálja a Felhasználó által üzemeltetett webáruházat, valamint sikeres minősítés esetén a Szolgáltatási Feltételekben meghatározott jogokat biztosítja a Felhasználó számára. Szolgáltató továbbá a jelen Szolgáltatási Feltételekben meghatározott további kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a Szolgáltatás keretében.

 

3. Az igénybevétel feltételei

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. A minősítési rendszerben történő részvétel, a Szolgáltatás igénybevételének azonban feltétele a Honlapon történő regisztráció. A Szolgáltatási Feltételek kizárólag a minősítés megszerzésére, illetve a már minősítést szerzett, regisztrált Felhasználókra vonatkoznak.

Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Szolgáltatási Feltételek alapján létrejött jogviszony vonatkozásában a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján a minősítés kezdeményezését követően nem gyakorolhatja az elállási jogát, mivel a minősítési rendszerben történő regisztráció során kitöltött kérdőív feldolgozásával és értékelésével a Szolgáltató a teljesítést Felhasználó beleegyezésével megkezdi.

 

4. A minősítés folyamata

A minősítési feltételeket és a minősítési folyamat elemeit Szolgáltató az irányadó jogszabályok és legjobb gyakorlatok alapján, teljes mértékben saját belátása szerint határozza meg.

A minősítési folyamatot kizárólag a Vedd a Neten! kampányba regisztrált Felhasználók, a „Minősítés” menüpont alatt, az ott elérhető kérdőív önkéntes kitöltésével kezdeményezhetik.

Ha az önkéntes kitöltés alapján a Felhasználó által üzemeltetett webáruház nem felel meg a minősítési feltételeknek, úgy a minősítés kezdeményezése sikertelennek tekinthető.

Ha az önkéntes kitöltés alapján a Felhasználó által üzemeltetett webáruház megfelel a minősítési feltételeknek, a Szolgáltató az alábbiakban leírt ellenőrzést folytatja le. A Szolgáltató továbbá a Felhasználó rendelkezésére bocsát egy HTML kódot, amely biztosítja a Felhasználó minősítési státuszának a Felhasználó weboldalain történő megjelenítését. A tényleges minősítés a kód alapján azonban csak akkor jelenik meg, ha az alábbi ellenőrzés is sikeres.

A kérdőív kitöltését követően a Szolgáltató ellenőrzi a kérdőívben foglaltakat, valamint további ellenőrzéseket (pl. megjelölt cégnév, székhely ellenőrzése) folytat le, a Szolgáltató belátása szerint.

Ha az ellenőrzés alapján a Felhasználó által üzemeltetett webáruház nem felel meg a minősítési feltételeknek, úgy a minősítés kezdeményezése sikertelennek tekinthető. Ha az ellenőrzés során a Szolgáltató legalább három hibát talál, úgy jogosult az ellenőrzés félbeszakítására és Felhasználó felhívására a webáruház hibáinak kijavítására. Ha Szolgáltató a hibák miatt háromszor kényszerül a minősítés elutasítására, úgy a minősítés meghiúsultnak tekintendő, és Felhasználó a vonatkozó díj újbóli megfizetésére köteles.

Szolgáltató „ideiglenesen elfogadható” státuszt adhat meg a Felhasználó számára, a Szolgáltató saját belátása szerint megadott érvényességi időre, ha (a) a minősítendő webáruházban csak kisebb jelentőségű hibák találhatók, (b) ha az ellenőrzés alapján a webáruház megfelelő, azonban a vonatkozó díj megfizetése még folyamatban van, vagy (c) elfogadott, de még hatályba nem lépett, a webáruház megfelelőségét érintő jogszabályváltozás esetén.

A minősítési folyamat eredményeiről a Szolgáltató elektronikus úton, a Szolgáltatás Honlapon elérhető felületén keresztül értesíti a Felhasználót.

Amennyiben a minősítési folyamat sikeresen lezajlott és a Felhasználó a vonatkozó díjakat megfizette, úgy jogosult a minősítés feltüntetésére; Felhasználót továbbá a következő fejezetben meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

 

5. A minősítéssel járó jogok és kötelezettségek

A Honlapon keresztül a minősítést megszerzett webáruházakat szerepelteti a „Vedd a Neten!” kampány weboldalán, a minősített webáruházak között, a Vedd a Neten katalógusban. A katalógusban történő megjelenítésnek feltétele, hogy a webáruházra vonatkozó Adatlap megfelelően ki legyen töltve és azt a moderátor jóváhagyja. A Szolgáltató továbbá bármilyen probléma (vásárlói panasz, rendellenes működés tapasztalása) esetén jogosult ideiglenesen vagy véglegesen eltávolítani a webáruházat a katalógusból.

A minősítést szerzett webáruház az alábbi jogosultságokat szerzi a „Minősített webáruház” megjelölés használatára, akár szövegesen, akár annak Szolgáltató által megadott grafikus megjelenítésével:

 • Felhasználó a megjelölést bárhol jogosult használni (weboldalán, egyéb saját weboldalán, üzleti kommunikációjában stb.)
 • online felületen történő megjelenítés esetén Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott HTML kód útján jogosult a minősítés feltüntetésére;
 • médiában papír alapú anyagaiban történő feltüntetés esetén a Felhasználó köteles szerepeltetni az alábbi szöveget: „felhasználó a minősítés érvényességét a www.veddaneten.hu weboldalon ellenőrizheti”.

A Felhasználó minősítéséhez kapcsolódó információkat – így a minősítés érvényességét, érvényességi idejét – a Szolgáltató megjeleníti a Honlapon, a Felhasználó felhasználói fiókjában.

 

6. Ellenőrzés, felülvizsgálat

Szolgáltató bejelentési rendszert működtet, amelyen keresztül a vásárlók vagy látogatók jelezhetik az egyes webáruházakkal kapcsolatosan felmerült kifogásokat, panaszokat.

Felhasználó köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha jelentős, a minősítési feltételeket érintő módosítást hajt végre a minősítést szerzett webáruházon. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató automatikusan visszavonja a Felhasználó által megszerzett minősítést.

Szolgáltató félévente felülvizsgálja a minősítés alapját képező jogszabályi környezetet és annak alapján magukat a minősítési feltételeket. Szolgáltató a jogszabályi felülvizsgálat során áttekintheti Felhasználó kérdőívét, illetve működését, amely alapján szükség szerint az alábbi lépéseket jogosult megtenni:

 • Szolgáltató módosítja kérdőívét, és Felhasználót 30 napos határidő tűzésével felhívja annak újbóli kitöltésére és/vagy
 • Szolgáltató Felhasználó minősítését ideiglenes státuszúra minősíti, melyet Felhasználó ekként köteles feltüntetni a minősítésre való hivatkozása során, és Felhasználót 30 napos határidő tűzésével felhívja működési dokumentumai és működési folyamata jogszabály-módosításoknak való megfeleltetésére.

Szolgáltató a 30 napos határidő lejártát követően ellenőrzi, hogy Felhasználó a felhívásban foglaltaknak eleget tett-e – amennyiben igen, Szolgáltató Felhasználó minősítését ismét korlátozásmentessé teszi, ellenkező esetben a minősítést Felhasználótól megvonja. Utóbbi esetben Felhasználó a minősítés újbóli megszerzéséhez ismételten díjat köteles fizetni.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fenti jogszabálykövetés nem teljeskörű és csupán tájékoztató jellegű, az nem mentesíti Felhasználót a jogszabályok naprakész követése és az azoknak való naprakész megfelelés alól.

Szolgáltató jogosult szúrópróbaszerű felülvizsgálat keretében ellenőrizni, hogy a Felhasználó a minősítés feltételeinek ténylegesen megfelel-e. A felülvizsgálat keretében Szolgáltató akár vásárlás keretében is jogosult a működés ellenőrzésére. Amennyiben ezen próbavásárlás kapcsán Felhasználó minősítési feltételeknek való teljeskörű megfelelése kerül megállapításra, ezen tény Szolgáltató honlapján publikálásra kerül.

Amennyiben az ellenőrzés (próbavásárlás) során az kerül megállapításra, hogy Felhasználó a minősítési feltételeknek nem felel meg teljeskörűen, Szolgáltató 30 napos határidő tűzésével – minősítésének „ideiglenesre” történő módosítása mellett – a megfelelés biztosítására hívja fel Felhasználót. Szolgáltató a 30 napos határidő lejártát követően ellenőrzi, hogy Felhasználó a felhívásban foglaltaknak eleget tett-e – amennyiben igen, Szolgáltató Felhasználó minősítését ismét korlátozásmentessé teszi, ellenkező esetben a minősítést Felhasználótól megvonja. Utóbbi esetben Felhasználó a minősítés újbóli megszerzéséhez ismételten díjat köteles fizetni. Szolgáltató kivételes esetekben, amennyiben Felhasználó működése súlyosan megszegi az irányadó jogi szabályozást és legjobb gyakorlatot, jogosult azonnali hatállyal visszavonni Felhasználó minősítését.

Szolgáltató jogosult bármikor módosítani a kérdőívet (különösen a fentiek szerinti jogszabályváltozás esetén), ilyen esetben a már minősített Felhasználót emailes értesítésben hívja fel 30 napos határidő tűzésével a kérdőív vagy annak módosított része ismételt kitöltésére. Szolgáltató a 30 napos határidő lejártát követően ellenőrzi, hogy Felhasználó a felhívásban foglaltaknak eleget tett-e – amennyiben ez nem történt meg, Felhasználó minősítését felfüggeszti mindaddig, amíg Felhasználó fenti kötelezettségeinek eleget nem tesz.

Szolgáltató belátása szerint fentieken túl is jogosult Felhasználó minősítését felfüggeszteni, illetve súlyosabb esetekben visszavonni, amennyiben Felhasználó működésében jogellenes vagy a legjobb gyakorlattal ellentétes gyakorlatot észlel, illetve ismételt felhasználói panasz esetén. Fenti kérdésben Szolgáltató Fogyasztóvédelmi Bizottsága jogosult döntést hozni.

A visszavont minősítés ismételt megszerzésére ismételt, sikeres minősítési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

 

7. Panaszkezelés

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely, jelen Szolgáltatási Feltételekben meghatározott döntésével nem ért egyet, úgy jogosult panaszt tenni a döntés ellen. A Felhasználó nem tehet panaszt a Szolgáltatás egészének Szolgáltató általi felfüggesztése vagy megszüntetése esetén, valamint a taggyűlés által hozott bármely döntéssel szemben.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35.
Telefonszám: +36-1-248-3239
E-mail: titkar@szek.org

 

A panaszt a Szolgáltató az alábbiak szerint bírálja el:

i)                    a Fogyasztóvédelmi Bizottság által hozott döntés elleni panaszt az Elnökség,

ii)                   az Elnökség által hozott döntés elleni panaszt a Szolgáltató mint egyesület taggyűlése

bírálja el. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a következő Elnökségi ülés vagy taggyűlés napirendjén a panasz szerepeljen, a panaszra tekintettel azonban rendkívüli ülés összehívására nem köteles.

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a fenti eljárás során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

8. Felelősség

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében történő ellenőrzés nem tekinthető jogi szolgáltatásnak, jogi tanácsadásnak, az a jogszabályok és az ágazati legjobb gyakorlatok figyelembe vételével történik, de nem helyettesíti a jogi előkészítést és ellenőrzést. A Szolgáltató legjobb tudomása szerint törekszik arra, hogy az ellenőrzés és a felülvizsgálat szakszerű, teljeskörű és időszerű legyen, nem garantálja azonban különösen azt, hogy egy esetleges hatósági ellenőrzés vagy bírósági jogvita során a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság vagy bíróság nem állapít meg jogsértést.

 

9. A minősítés, a szerződés megszűnése

A Szolgáltatás keretében adott minősítés megszűnik, ha

 • a Szolgáltató azt visszavonja, vagy
 • a Felhasználó eltávolítja a minősítésre vonatkozó információkat és kódokat, és erről Szolgáltatót értesíti.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

 

Szolgáltató jogosult a minősítés visszavonására,

 • ha a Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben lejárt tartozása áll fenn és azt a Szolgáltató felhívására sem teljesíti,
 • ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználót a fogyasztóvédelmi hatóság vagy az adatvédelmi hatóság jogsértés miatt jogerősen megbírságolta, vagy ha a Felhasználó nem működött együtt a békéltető testülettel vagy nem teljesítette annak ajánlását, vagy
 • ha a Szolgáltató megítélése szerint a Felhasználó szolgáltatása vagy magatartása a minősítési rendszer céljával, jellegével ellentétes, így a minősítés fenntartása a minősítési rendszer elismertségét veszélyeztetheti.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

Szolgáltató bármikor jogosult a Szolgáltatás, a Honlap megszüntetéséről dönteni. Ilyen esetben a Felhasználó a már megfizetett díjakat nem követelheti vissza, a Szolgáltatás megszüntetése miatt kárigénnyel nem léphet fel.

A minősítés, illetve a jelen Szolgáltatási Feltételek alapján létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felhasználó köteles haladéktalanul felhagyni a megjelölés további használatával. Felhasználó továbbá köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, hogy a megjelölést hol és milyen módon használja (pl. reklámanyagaiban); amennyiben Szolgáltató indoklással kifogásolja a használatot, úgy Szolgáltató köteles gondoskodni az érintett anyagok megsemmisítéséről, a használat megszüntetéséről.

 

10. Díjazás

A Szolgáltatással összefüggésben a Felhasználó a Honlapon elérhetővé tett aktuális Díjszabás szerinti díjak megfizetésére köteles. A mindenkori Díjszabás a jelen Szolgáltatási Feltételek részének minősül, annak módosítására a Szolgáltatási Feltételek módosítására irányadó szabályok szerint kerülhet sor.

Szolgáltató bármikor jogosult a Díjszabáshoz képest akciós feltételek meghatározására. Az akciós feltételek biztosítása nem igényli a Szolgáltatási Feltételek egyoldalú módosítását.

Felhasználó az alábbi fizetési módokkal teljesítheti a Szolgáltatással összefüggő díjfizetési kötelezettségét:

 • bankkártyás fizetéssel, bankkártyás fizetési felületről
 • banki átutalás útján, a Szolgáltató FHB Bank 18203332-06007344-40010018 bankszámlájára.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató a szolgáltatási díjról elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által a regisztrációkor megadott email-címre küld meg. Amennyiben Felhasználó nem kapja időben kézhez az elektronikus számlát, úgy köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Szolgáltató

 • a számlát bankkártyás fizetés esetén haladéktalanul állítja ki,
 • átutalás esetén a Szolgáltató díjbekérőt állít ki, majd a teljesített fizetésről a fizetés megtörténtét követően elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.

Bankkártyás fizetés esetén Felhasználó valamely természetes személy bankkártyájának használatával is teljesítheti a Szolgáltatással összefüggő fizetési kötelezettségét; ilyen esetben a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a fizetésre a Felhasználó javára, a Felhasználó és a fizetést ténylegesen teljesítő személy közötti külön megállapodás alapján került sor.

Ha Felhasználó valamely rendszeres díj (pl. felülvizsgálati díj) fizetésére köteles, úgy Szolgáltató a fizetési határidőt legalább 30 nappal megelőzően értesíti Felhasználót a díjfizetés esedékességéről.

Az Európai Unió vonatkozó 2002/38/EK irányelve alapján az Európai Unión belül (de Magyarországon kívül) adózó, EU-s adószámot megadó cégek részére kiállított számlán nem kerül felszámításra az általános forgalmi adó. Nem kerül továbbá felszámításra az általános forgalmi adó az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az Európai Unión kívül adózó cégek esetében.

 

11. Felelősség

A Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Szolgáltatásra történő regisztrációból, a minősítéssel összefüggésben közzétett bármely információból fakadnak. Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára veszi igénybe, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a minősítési rendszer működtetése során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap egyéb használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás működtetésekor, a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

12. Szellemi alkotások

A Honlap egésze, és a Szolgáltatás számos eleme szerzői jogvédelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A Szolgáltatási Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve a Szolgáltatási Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

13. Adatvédelem

Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért a jelen fejezet szerinti feltételek kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkoznak.

A Szolgáltató személyes adatokat igénylő szolgáltatásainak igénybevétele és az adatok megadása teljesen önkéntes alapon történik. A Szolgáltató adatkezelése a Felhasználó regisztrációval megadott önkéntes hozzájárulásán, valamint az Elker. tv.-en alapul.

Szolgáltató a személyes adatok kezelését minden esetben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi.

Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa kezelt adatállományok védelme érdekében, ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükségesek.

A Felhasználó az adatok helyesbítését vagy az adatok törlését a Honlapon keresztül végezheti el; amennyiben valamely adat módosítására vagy más jog gyakorlására a Honlap nem biztosít felületet, úgy Felhasználó jogait a Szolgáltató elektronikus úton (emailben) elérhető ügyfélszolgálatán keresztül gyakorolhatja.

A Felhasználó a vonatkozó jogszabályok szerinti jogorvoslattal élhet, ha álláspontja szerint a jogszabályokban foglalt adatkezelési, adatbiztonsági tájékoztatási vagy közlési, helyesbítési, illetve törlési követelményeket Szolgáltató nem teljesíti. Felhasználó a bírósághoz fordulást megelőzően köteles felszólítani Szolgáltatót a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve az álláspontja szerint megvalósult jogsértést.

 

14. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató jogosult jelen Szolgáltatási Feltételeket (ideértve a díjszabást) a Felhasználók legalább 30 nappal előre, a megadott kapcsolattartási címre küldött emailben történő tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a megadott időpontban válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, feltéve, hogy Felhasználó a regisztrációját ezen időpontig nem szünteti meg.

A Szolgáltatási Feltételek alapján létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

A jelen Szolgáltatási Feltételekre, a Szolgáltatás igénybevételére, a minősítési rendszer értékelési szempontjaira a Magyar Köztársaság joga irányadó.


Letöltés nyomtatható pdf-ként